ТАРІЛКА


TARILKA

 
 
 
ВСТУП
Історія
Архітектор
Ідея
Світова практика збереження аналогічних проектів

ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ
Філософія
Інструмент
Мета

КРОК ПЕРШИЙ: ВІДНОВЛЕННЯ АРХІТЕКТУРНОЇ ЦІННОСТІ
Візуальний шум
Паспорт фасаду

КРОК ДРУГИЙ: РОЗШИРЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ
Унікальність та можливості простору
Зонування
Сценарії використання
Концепція інтер’єру
 
КРОК ТРЕТІЙ: МОДЕРНІЗАЦІЯ КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ
Розширення властивостей
Архітектурні цінності
Концепція освітлення та світломузичної технології

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: ЕКСТЕР’ЄР. АРХІТЕКТУРНІ РІШЕННЯ
Благоустрій та функціонал
Ідентифікація та розміщення інформації на фасаді
Візуалізація
Концепція фасадного освітлення

ІНВЕСТІЦІЇ ТА ПОВЕРНЕННЯ
 
 

INTRODUCTION

History

Architect

Idea

World practices of similar projects preservation

RESTORATION AND DEVELOPMENT PROJECT

Philosophy

Implementation

Goal

FIRST STEP: RESTORATION OF ARCHITECTURAL VALUE

Visual noise

Facade design code

SECOND STEP: FUNCTIONAL EXPANSION

Uniqueness and space potential

Zoning

Multi-functional zoneInterior concept

 

THIRD STEP: MODERNIZATION OF THE CONCERT HALL

Capacity building

Architectural values

Lighting and light - music technology concept

 

FOURTH STEP: EXTERIOR. ARCHITECTURAL SOLUTIONS

Improvements and functionality

Identification and placement of information on the facade

VisualizationFacade lighting concept

 

INVESTMENTS AND FINANCIAL PLAN

001.jpg

 ІСТОРІЯ


HISTORY

img135.jpg
АДРЕСА: вул. Антоновича, 180
АРХІТЕКТОР: Флоріан Юр’єв, Лев Новіков
СТИЛЬ: модернізм
ДАТА БУДІВНИЦТВА: 1971
ПЛОЩА: 17 000 м2
КІЛЬКІСТЬ ПОВЕРХІВ: 16

Яскравий архітектурний представник другої хвилі радянського модернізму — “Тарілка”, розташований по вулиці Антоновича, був побудований у 1971 році. З того часу його призначення не змінилося — він і досі є будівлею Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації. Проте інститут та бібліотечні фонди займають не всю площу споруди - деякі поверхи простоюють десятки років. Форма пам’ятки стала не тільки естетичною особливістю, але й вирішенням проблеми занадто вузької території, відведеної під забудову. Архітектор проекту, Флоріан Юр’єв, у прямому сенсі здійняв об’єкт у повітря, залишивши місце для пішоходів.

Address: 180 Antonovycha Street Architect: Florian Yuriev, Lev Novikov Style: Modernism Construction date: 1971 Area: 17 000 m2 Number of levels: 16 Tarilka, located at Antonovycha Street in Kyiv, is a fine example of the second wave of the Soviet modernism built in 1971. Since then, its purpose has not changed – it still houses Ukrainian Institute of Scientific, Technical and Economic Information, and the State Scientific and Technical Library. However, since the Institute and Library collection do not occupy the entire area of the building, several floors have been vacant for decades. The shape of the building has become not only an aesthetic pecularity but had also solved the problem of the too narrow space allotted for its construction. The architect of the project, Florian Yuriev, literally raised the structure into the air, leaving below ample room for pedestrians.

03.jpg

 АРХІТЕКТОР


ARCHITECT

Юр'єв_Флоріан_Ілліч копия.jpg

ФЛОРІАН ІЛЛІЧ ЮР'ЄВ, 89 років

Український архітектор, художник, педагог композитор, мистецтвознавець, науковець, кольорист, майстер-художник скрипкових музичних інструментів, кандидат мистецтвознавства, поет, заслужений працівник культури України, громадський діяч.
Заслужений працівник культури України
Золота медаль та спеціальний диплом Doctor Of Art (Велика Британія)
Золота медаль імені І. А. Батова (Росія)
Золота медаль Національної всеукраїнської музичної спілки
Лицарський орден «Маестро»

***

FLORIAN ILLICH YURIEV, 89 YEARS

A Ukrainian architect, artist, pedagog, composer, art critic, scientist, colorist, master artist of string musical instruments, PhD Candidate in Art History, poet, honored worker of Ukraine Culture, public figure.

The Honored Worker of Ukraine Culture
The Gold medal and special diploma Doctor of Art (Great Britain)
Batov gold medal (Russia)
The gold medal of the National All-Ukrainian Music Union
The Knightly Order “Maestro”

05.jpg

 ІДЕЯ ПРОЕКТУ


IDEA

0009e.jpg
 
На початку 1960-х Юр’єв працював над «синтезом мистецтв», ідея якого полягала у зміні сприйняття звуку завдяки правильній передачі світла. В основі споруди розмістили залізобетонну лінзу з металевою банею, що створило досконалу акустику у сферичній залі, запланованого світломузичного театру.

***

At the beginning of the 1960s, Yuriev worked on the idea of the ‘synthesis of the arts’ that focused on the change of sound perception due to the proper transmission of light. A reinforced concrete lens with a metal bowl was placed at the base of the building, which created perfect acoustics in the spherical hall of the planned light - music theater.

А - головний кольоровідтворюючий екран - "світло-орган"
Б - фонові світловідтворюючі пристрої
В - артистичні
Г - апаратура автоматичного управління
Д - кінопроекційна
Е - пульт сольного управління кольоровідтворюючими системами

***

A – main color reproducing screen – ‘light organ’
Б – background light-reproducing devices
В – dressing rooms
Г – automatic control equipment
Д – film projection booth
Е – remote control of single color reproduction systems

 

 СВІТОВА ПРАКТИКА ЗБЕРЕЖЕННЯ АНАЛОГІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

 Поважне ставлення до пам'яток архітектури, збереження їхнього первісного образу — основа світової історії та культури.

BEST PRACTICES OF SIMILAR PROJECTS PRESERVATION

Respecting architecture, preservation of its original character is the foundation of the world history and culture.

 
Меморіал та музей Словацького національного повстання
архітектор Душан Кузьма,
Банська Бистриця, Словаччина

***

The Memorial and the Museum of the Slovak National Uprising

Architect Dušan Kuzma

Banska Bystrica, Slovakiaimg166.jpg
1968 РІК
img168.jpg
2018 РІК
 
Будівля національного конгресу
архітектор Оскар Німеєр,
Бразилія
***

Brazilian National Congress

Architect Oskar Niemeyer

Brazil1968 РІК
img174.jpg
2018 РІК
 
Кафедральний Собор Пресвятої Діви Марії Апаресідської
архітектор Оскар Німеєр,
Бразилія

***

Cathedral of the Blessed Virgin Mary

Architect Oskar Niemeyer

Brazilimg182.jpg
1958 РІК
img180.jpg
2018 РІК
 

«ЛІТАЮЧА ТАРІЛКА»

УКРАЇНА

ЛИПЕНЬ 2018


The Flying Saucer

Ukraine

July 2018Tarelka-7-of-7.jpg
 

 

 

 ПРОЕКТ РЕСТАВРАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ

ФІЛОСОФІЯ | ІНСТРУМЕНТ | МЕТА


RESTORATION AND DEVELOPMENT PROJECT

PHILOSOPHY | IMPLEMENTATION | GOAL
 
litaycha.jpg
 

ФІЛОСОФІЯ

Сучасна історія твориться тут і зараз. І саме нині архітектура модернізму переходить на новий рівень сміливих технологічних процесів і важких інженерних рішень свого часу.
Вона більше не ототожнюється із пережитком «совка». Вона — приклад новаторського методу роботи із простором саме тут. 
Наша головна задача - зберегти та передати цю епоху для наступних поколінь у її первісному вигляді.

ІНСТРУМЕНТ

1. Беремо початковий проект, відповідно до нього відтворюємо суворий концепт будівлі.
2. Аналізуємо та підбираємо матеріали оригінального задуму автора, використовуючи сучасні матеріали й технології. Фракція штукатурки, перетин віконного профілю, ритміка вітражних конструкцій - принципово важливою є кожна без винятку найменша деталь. Будівля має стати живим музеєм київського модернізму.

МЕТА

Надихнути сучасний Київ до наслідування кращих світових тенденцій збереження історичних цінностей.
Відновити культурну та освітню діяльність концертного залу з унікальною акустикою майданчика.
Показати чудові плоди успішної колаборації суспільно-культурної ініціативи та грамотно вкладеними інвестиціями.

PHILOSOPHY

Modern history is created here and now. Modernist architecture is no longer identified with a relic of the Soviet era. It is moving to a new level as an example of innovative work methods, ambitious technological processes and complicated engineering solutions of its time. Our main goal is to preserve and convey this era to the next generations, with all its originality and innovative solutions.

IMPLEMENTATION

1. Restoration of the building in strict conformity to the original project.

2. Analysis and compilation of the material list according to the architect’s original idea, using modern materials and technologies. Every detail is of the utmost importance: a section of plaster, a window profile intersection, the rhythm of a stained glass composition. The building must be a living museum of Kyiv modernism, which will set an example of respectful attitude to our history and become an internationally recognized architectural landmark.

GOAL

To encourage modern Kyiv to follow global trends in preserving historical monuments. To resume activities of the cultural and educational center as a concert hall with unique acoustics. To demonstrate an example of successful collaboration between social and cultural initiative and smart investments.

 
 

ЯКИЙ ПЛАН?

WHAT WE PROPOSE

 
 

КРОК ПЕРШИЙ: ВІДНОВЛЮЄМО АРХІТЕКТУРНУ ЦІННІСТЬ

КРОК ДРУГИЙ: РОЗШИРЮЄМО ПРИЗНАЧЕННЯ

КРОК ТРЕТІЙ: МОДЕРНІЗУЄМО КОНЦЕРТНУ ЗАЛУ

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: НАДАЄМО АРХІТЕКТУРНого вигляду ЕКСТЕР’ЄРОВІ

 

FIRST STEP: RESTORATION OF ARCHITECTURAL VALUE

SECOND STEP: FUNCTIONAL EXPANSION

THIRD STEP: MODERNIZATION OF THE CONCERT HALL

FOURTH STEP: EXTERIOR. ARCHITECTURAL SOLUTIONS

 
03.jpg

КРОК ПЕРШИЙ: ВІДНОВЛЮЄМО АРХІТЕКТУРНУ ЦІННІСТЬ

ЛІКВІДАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОГО ШУМУ | ЗБЕРЕЖЕННЯ ПАСПОРТУ ФАСАДУ

FIRST STEP: RESTORATION OF ARCHITECTURAL VALUE

ELIMINATION OF VISUAL NOISE | PRESERVATION OF THE FACADE

 ЛІКВІДАЦІЯ ВІЗУАЛЬНОГО ШУМУ

ELIMINATION OF VISUAL NOISE

Естетика презентації будівлі безпосередньо залежить від її інтеграції та взаємодії з міським середовищем. Ми не можемо виключити усі чинники візуальних перешкод: хаотичні вивіски, рекламні бігборди, МАФи й стихійні парковки — це факти, які не побороти. Натомість ми можемо забезпечити ареал чистого, візуального сприйняття й наслідувати його під час подальшого розвитку прилеглої території.
Якщо просто прибрати візуальний шум, об'єкт сприймається чистим і ціліснісним. Тому, ми дотримуємося паспорту фасаду: кольору, фактури, текстури фасадів і елементів задуманих автором проекту. Ми їх ретельно розкладаємо на складові, підбираємо сучасні аналоги та застосовуємо відповідно до оригіналу.

***

The esthetics of a building’s presentation directly depends on its integration and interaction with  urban environment. We cannot exclude all the factors of visual impediments such as chaotic signage, advertising billboards, commercial facilities or unauthorized parking, but we can ensure a range of pure visual perception, and follow the requirements with further development of adjacent territory. A building is seen as more pure and wholesome once the visual noise is removed.

That is why we adhere to the following the facade report: color, façade texture and elements, which were conceived by the architect, should be carefully divided into components; a modern analog should be found and used in accordance with the original.

1.2-min.jpg
2.2-min.jpg
3.2-min.jpg
 
 Наскільки чистіше і ціліснісніше сприймається об'єкт, якщо прибрати візуальний шум.

***

The purity and integrity of an object is seen (more) clearly when visual noise is eliminated.

2-gif-min.gif
3-gif-min.gif
 
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_01.jpg
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_02.jpg
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_03.jpg
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_04.jpg
 
03.jpg

КРОК ДРУГИЙ: РОЗШИРЮЄМО ПРИЗНАЧЕННЯ

УНІКАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОСТОРУ | ЗОНУВАННЯ | СЦЕНАРІЇ ВИКОРИСТАННЯ | ІНТЕР’ЄР

SECOND STEP: FUNCTIONAL EXPANSION

UNIQUENESS AND SPACE POTENTIAL | ZONING | USE SCENARIOS | INTERIOR CONCEPT

Screen Shot 2019-04-08 at 10.57.04 PM.png
 

УНІКАЛЬНІСТЬ ТА МОЖЛИВОСТІ ПРОСТОРУ

UNIQUENESS AND SPACE POTENTIAL

Наразі у Києві є небагато концертних майданчиків, котрі не тільки дозволяють комфортно розмістити до 350 людей, а й також забезпечити якісне сприйняття звуку людиною. Разом із вільним плануванням першого рівня й унікальними акустичними властивостями концертної зали, «Тарілка» видається чи не єдиною у своєму роді. І найцікавіше, що за умов правильного зонування і застосування допоміжних приміщень, ефективність майданчика зростає у рази більше.
***

Nowadays there are a few concert venues in Kyiv, which can not only comfortably sit up to 350 visitors, but also ensure high-quality sound reception. With an open space layout of the first floor and unique acoustics of the concert hall, ‘Tarilka’ by the architect Florian Yuriev is categorized as nearly to its kind. Even more amazing is, that with proper zoning and functionality of auxiliary rooms, the efficiency of the site will increase many times over.

 
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_05.jpg
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_06.jpg
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_07.jpg
litaycha.jpg
 

МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА

MULTIFUNCTIONAL ZONE

Властивості простору дозволяють одночасно розвинути декілька сценаріїв операційної діяльності, які будуть як доповнювати один одного, так і працювати окремо:
***

Space properties enable to develop several activities simultaneously which will either complement one another or work independently:

 
try.gif
 
КАФЕ | COFFEE SHOP
посадка 50 місць | seating capacity - 50
img319.jpg
ВИСТАВКОВИЙ ПРОСТІР | EXHIBITION SPACE
вільне планування до 200м2 | free planning up to 200 m2
img317.jpg
 
ПРЕЗЕНТАЦІЯ / ЛЕКЦІЯ / ДОПОВІДЬ | PRESENTATION / LECTURE HALL
комфортне розміщення до 100 людей | comfortable seating of up to 100 people
img325.jpg
ЗОНА АНТРАКТУ | INTERMISSION AREAS DURING EVENTS
зона кейтерингу під час проведення концертів | catering zone during concerts
img323.jpg
06.jpg
 

ІНТЕР’ЄР

INTERIOR CONCEPT

Робота з інтер'єром — логічне продовження концепції збереження архітектурної цінності фасаду. Ми дбайливо відновлюємо існуючі поверхні: штукатурка на стінах і колонах, керамічна плитка на сходових блоках. Усі нові елементи суворо продиктовані історично заданим стилем.
***

Interior work is a logical continuation of the concept of preservation of the façade’s architectural value. We carefully restore existing surfaces: plaster on walls and columns, ceramic tiles of the staircases. All new elements strictly adhere to the given historical style.

 
 

 ІСНУЮЧИЙ СТАН

THE PRESENT CONDITION

0043.jpg

 

 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ: МУЛЬТИФУНКЦІОНАЛЬНА ЗОНА


VISUALIZATION: MULTIFUNCTIONAL ZONE

 
Освітлення основного холу передбачає кілька сценаріїв аби підкреслити геометрію простору і бути водночас релевантним події, що проводиться.
Зони відпочинку, прилеглі до концертного залу, також підлягають адаптації під функціональне призначення і загальну стилістику.

***

Main hall lighting requires several use scenarios to emphasize the geometry of the space and corresponds to the event in progress.

Resting areas that belong to the concert hall, also need adaptation for functional purpose and general design style.

 
 
03.jpg
 

КРОК ТРЕТІЙ: МОДЕРНІЗУЄМО КОНЦЕРТНУ ЗАЛУ

РОЗШИРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ | АРХІТЕКТУРНІ ЦІННОСТІ | ОСВІТЛЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ СВІТЛО-МУЗИКИ
 

THIRD STEP: MODERNIZATION OF THE CONCERT HALL

CAPACITY BUILDING | ARCHITECTURAL VALUES | LIGHTING CONCEPT | LIGHT MUSIC TECHNOLOGY

 
 

РОЗШИРЮЄМО МОЖЛИВОСТІ

CAPACITY BUILDING

 
Розширення сцени за рахунок першого ряду дозволить проводити концерти і вистави широкого профілю. Інтерграція світлодіодних панелей з розсіювачем, дозволить втілити початкову ідею Флоріана Юр'єва і використовувати бічні простінки як звукодинамічні елементи. Перехресне зображення зворотної проекції на основний екран дозволить розширити його до 14 метрів і скоротити витрати на дорогу дальнофокусну техніку, виключить тінь від артистів, і дасть поглинаючий панорамний ефект.

***

Making the stage broader at the expense of the first row will enable to carry out a wide range of concerts and exhibitions. Integration of the LED panels with a diffuser will allow to implement the original Florian Yuriev’s idea, and to use the lateral space as a sound-dynamic element. The cross image of the back projection on the main screen allows to extend it up to 14 meters, reducing the cost of expensive infinity focus equipment, excludes shadows of the artists and creates an absorbing panorama effect.

 
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_08.jpg
 
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_09.jpg
 
 

 ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ КОНЦЕРТНОЇ ЗАЛИ

ІСНУЮЧИЙ СТАН

RESTING AREAs of the concert hall

THE PRESENT CONDITION

 
 
 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ

VISUALIZATION

 

 КОНЦЕРТНА ЗАЛА

CONCERT HALL

 
litaycha.jpg
 

АРХІТЕКТУРНІ ЦІННОСТІ

ARCHITECTURAL VALUES

Геометрія залу має унікальну у своєму роді форму із акцентом на акустичні характеристики найвищого рівня. Юр'єв продумав і опрацював усе: від прихованої діафрагми високих і низьких частот на тильній стороні залу, до звукопоглинаючої тканини крісел та структурної люстри для розщеплення звукових хвиль.
Наше завдання максимально зберегти її візуальний вигляд і підвищити ефективність за рахунок наявних зараз технологій.

***

The hall geometry features a unique shape, the emphasis of which was placed on acoustic characteristics of the highest quality. The hidden high and low-frequency diaphragm on the rear of the hall, sound absorbing fabric of the chairs, structural chandelier for splitting the sound waves – every element of this building was thought through and worked out by the chief architect of the project Florian Yuriev.

Our task is to preserve the visual image as much as possible, but at the same time to increase efficiency and integrate modern technologies.

 
 
 

ІСНУЮЧИЙ СТАН

THE PRESENT CONDITION

0063.jpg
 

ПРОПОЗИЦІЯ

PROPOSITION

 
zal_final.gif
 
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_11.jpg
 
 

ОСВІТЛЕННЯ І ТЕХНОЛОГІЯ СВІТЛО-МУЗИКИ

LIGHTING CONCEPT AND LIGHT MUSIC TECHNOLOGY

Сценічне освітлення разом із світлодіодними панелями і панорамним екраном значно підвищать цінність та унікальність концертної майданчику. І щонайменше виведуть його на світовий рівень.

***

Stage lighting together with LED panels and panoramic screen significantly boost the value and uniqueness of the concert ground, bringing it up to the world level.

 
2B_BASE_TARELKA__1558512142_Page_12.jpg
 

 СЦЕНАРІЇ НАПОВНЕННЯ ЗАЛУ

SCENARIOS OF FILLING THE HALL

 
06.jpg

КРОК ЧЕТВЕРТИЙ: НАДАЄМО АРХІТЕКТУРНЕ РІШЕННЯ ЕКСТЕР’ЄРОВІ


FOURTH STEP: EXTERIOR. ARCHITECTURAL SOLUTIONS

litaycha.jpg
 

ЕКСТЕР’ЄР

EXTERIOR

Збільшення потоку людей передбачає функціональний розвиток вхідних груп. Відтак, ми акцентуємо і розширюємо сходові блоки, додаємо зони очікування, інтегруємо пандуси для колясок. Зовнішній вигляд архітектурних рішень втілюємо в простих лаконічних формах, типовими матеріалами обробки. Аби пов'язати екстер’єр з архітектурою самої будівлі, усі блоки впорядковуємо відповідно до ритміки фасадних систем і розділяємо деформаційними швами.

***

The increase in number of visitors implies the upgrade of facilities for incoming groups. In particular, emphasis on and expansion of the staircases; addition of the waiting areas; integration of ramps for strollers and disabled visitors. Architectural design solutions are presented in simple,  concise forms using traditional finishing materials. In order to maintain conncetion with the architecture of the building, all blocks are structured according to the rhythm of the façade systems, and separated with expansion joints.

 
 

 СХЕМА БЛАГОУСТРОЮ

IMPROVEMENT SCHEME

 
Blagoustrii.gif
greening.jpg
 
 

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ: БЛАГОУСТРІЙ

VISUALIZATION: IMPROVEMENT

 
litaycha.jpg
 

ФАСАДНЕ ОСВІТЛЕННЯ

FACADE LIGHTING CONCEPT

Наразі будівля не підсвічується. Однак крім візуально привабливого освітлення фасаду, воно ще має проявляти масштаб будови на нічний карті міста. Світло вуличних ліхтарів та подорожніх машин придушують споруду своїм обсягом і насиченістю. Це добре видно на фотографіях.

***

The main task of architectural lighting is to show dimensions on the night-time city footprint, since at present the building does not have its own lighting. The glow of streetlights and passing cars inhibit the structure with their density and saturation. It is clearly visible on existing photos.

 

ІСНУЮЧА СИТУАЦІЯ 

THE PRESENT SITUATION

img575.jpg
img577.jpg
litaycha.jpg
 

 ОБ'ЄМНО-ПРОСТОРОВА ЗАДАЧА

ARCHITECTURAL VOLUME TASK

- проявити об’єм саме диска
- графічно підкреслити окружність по всьому периметру для динаміки форми
- лінійно проявити верхній парапет стилобатної частини для збереження співвідношення висоти і довжини будівлі
- акцентувати сходові блоки нижнім підсвічуванням, ідентифікувати входи, щоб реалізувати графічний штрих

***

- To display the volume of the disc itself

- To graphically emphasize the circumfence perimeter for the dynamics of the form

- To linearly reveal the upper parapet of the stylobate part to maintain the height and length ratio of the building

- To emphasize the staircase blocks by the lower illumination, identifying entrances, thereby introducing a graphic dot.

ВІЗУАЛІЗАЦІЯ: ФАСАДНЕ ОСВІТЛЕННЯ 

VISUALIZATION: FACADE LIGHTNING

 
 

ІНВЕСТИЦІЇ ТА ПОВЕРНЕННЯ

INVESTMENTS AND FINANCIAL PLAN

 

ПРИБЛИЗнИЙ ОБСЯГ ІНВЕСТИЦІЇ НА РЕСТАВРАЦІЮ ТА БУДІВНИЦТВО

ESTIMATED INVESTMENTS IN CONSTRUCTION AND RESTORATION

Screen Shot 2019-04-09 at 10.34.41 PM.png

ОПЕРАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПО ЗОНАХ ТА ПОВЕРНЕННЯ ІНВЕСТИЦІЇ

OPERATING ACTIVITIES OF THE FUNCTIONAL AREAS AND RETURN ON INVESTMENTS

011.png
 
02.png
 
03.png
 
04.png
 
fin.png

ДЯКУЄМО / THANKS TO

Флоріан Юр'єв

Олексій Биков
Сергей Сиротін
Олексій Радинський 
Ольга Терефеїва
Євген Третьяк
Слава Балбек
Борис Дорогов	
Валерій Стефанов
Уляна Джурляк
Максим Ткаченко
Дмитро Бутенко
Ліза Кормілець

Евгенія Шумiлiна
Наталія Куриленко
Евгенія Дубровська
Олексій Харошка
Евгенія Рижак
Тетяна Хук
Катерина Соколова
Евгеній Авраменко
Віктор Герасіменко  
Дарина Гордіенко
Микита Плужко
"Новое Время" Юлія Мак Гаффи 

ДАХ
Ірина Данілевська 
Влад Троїцький
Сашко Положинський 
DJ Настя
DJ Топольский
Влад Фісун
Онука
MANAKEN
Руслан Гордіенко
Ольга Хілобок
Арне Хендрікс

Ганна Грабарська
Андрій Бараш
Хіроки Матсура
Ізабель Дерон
Сергій Майдуков
Анастасія Білецькая
Олена Добровольска 
Blue Crow media
Сергій Лещенко
Марина Бардіна 
Микола Проданчук
Інститут імені академіка Л.І. Медведя 
 
 
 
 
 

kyivmodernism@gmail.com

PRESS KIT